Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna- obowiązek informacyjny RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO)
z dnia 27 kwietnia 2016r. informuje się, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Pani /Pana oraz uczniów  jest Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Nad Białką 1E, 43-501 Czechowice-Dziedzice, e-mail: sekretariatzs4@wp.pl
 2. Kontakt do Inspektora  Ochrony Danych w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4
  w Czechowicach-Dziedzicach jest możliwy pod nr tel. 601471033 oraz e-mail: iod@zstil.eu
 3. Pani/Pana oraz dziecka dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Szkole w związku z prowadzeniem działalności edukacyjnej. Kategorie danych osobowych uczniów Szkoły, ich rodziców/prawnych opiekunów oraz pracowników szkoły określa prawo i podanie ich jest wymogiem ustawowym.
 4. Odbiorcą Pani/Pana oraz dziecka  danych osobowych będą wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/ Pana oraz dziecka dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji celów ich przetwarzania oraz wypełnienia obowiązków prawnych, a po tym czasie przechowujemy przez okres
  oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.
 7. Posiada Pan/ Pani prawo dostępu do treści swoich danych i dziecka oraz prawo ich sprostowania, prawo do przenoszenia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody (jeśli zgoda na przetwarzanie była udzielona) w dowolnym momencie, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 8. Podane przez Panią/ Pana oraz dziecka dane osobowe w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 9. Pani/ Pana oraz dziecka dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.