Aktualności

PROCEDURA ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4 w Czechowicach - Dziedzicach

PROCEDURA ODBIORU DZIECI ZE SZKOŁY

w Zespole Szkół Specjalnych Nr 4

w Czechowicach - Dziedzicach

 

 

I  ODBIÓR DZIECI ZE SZKOŁY

 

 1. Na początku każdego roku szkolnego rodzice uczniów informują wychowawcę klasy o sposobie powrotu dziecka ze szkoły do domu.
 2. Rodzice uczniów, którzy będą samodzielnie wracali ze szkoły do domu, składają pisemne oświadczenie w tej sprawie do wychowawcy klasy.
 3. Rodzice uczniów, którzy będą odbierani także przez osoby upoważnione, składają pisemne oświadczenie w tej sprawie do wychowawcy klasy.
 4. Wychowawca klasy:

- sporządza zestawienie zbiorcze sposobu powrotu uczniów klasy w dzienniku lekcyjnym,

- gromadzi, przechowuje oświadczenia i upoważnienia rodziców do końca danego roku szkolnego,

- niezwłocznie przekazuje wychowawcy świetlicy oświadczenia rodziców, których dzieci korzystają z opieki świetlicowej.

 1. Jeżeli rodzic lub osoba przez niego pisemnie upoważniona chce, z uzasadnionych powodów, odebrać dziecko ze szkoły podczas jego zajęć edukacyjnych, robi to osobiście lub zgłasza ten fakt pisemnie wychowawcy bądź nauczycielowi uczącemu w danym czasie w klasie.
 2. Uczeń nie może być zwolniony z zajęć edukacyjnych, ani opuścić terenu szkoły na podstawie telefonu lub e-maila od rodzica.
 3. Po odebraniu dziecka rodzice/osoby upoważnione przejmują za nie odpowiedzialność, nawet jeśli przebywają na terenie szkoły.
 4. W przypadku złego samopoczucia dziecka lub w wyjątkowych okolicznościach o zaistniałej sytuacji rodziców informuje telefonicznie pielęgniarka szkolna, wychowawca klasy lub pracownik sekretariatu. Jeżeli rodzice nie mogą odebrać dziecka osobiście wskazują osobę, która to uczyni. Osoba ta musi przy odbiorze okazać dowód osobisty i potwierdzić odbiór dziecka czytelnym podpisem na oświadczeniu.
 5. Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających.
 6. W przypadku podejrzenia nauczyciela, że rodzic lub osoba upoważniona zgłosiła się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, nauczyciel zobowiązany jest:

 a) nie wydawać dziecka,

 b) nakazać osobie nietrzeźwej/odurzonej opuszczenie terenu szkoły,

 c) poinformować o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły lub pedagoga szkolnego,

 d) skontaktować się z drugim rodzicem dziecka i ustalić sposób odbioru dziecka: jeżeli rodzic nie może odebrać dziecka osobiście, wskazuje osobę upoważnioną lub w rozmowie telefonicznej jednorazowo i doraźnie wskazuje osobę pełnoletnią, podając jej dane osobowe.

 e) jeśli drugi rodzic nie odbiera telefonu, skontaktować się z osobami upoważnionymi do odbioru dziecka i ustalić sposób jego odbioru,

 f) jeśli żaden kontakt jest niemożliwy, zawiadomić Policję, która przejmie opiekę nad dzieckiem.

 1. W przypadku kiedy nietrzeźwy/odurzony rodzic lub inna osoba odmawia opuszczenia terenu szkoły, zachowuje się niewłaściwie stwarzając zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci należy zawiadomić Policję.
 2. O zaistniałej sytuacji nauczyciel informuje dyrektora i sporządza notatkę służbową.

 

II  POSTĘPOWANIE W SYTUACJI NIEODEBRANIA DZIECKA ZE SZKOŁY

 1. Uczeń nieodebrany po zajęciach lekcyjnych przez rodzica zostaje skierowany do świetlicy szkolnej, gdzie oczekuje na odbiór rodzica.
 2. Dzieci powinny być odebrane ze świetlicy szkolnej najpóźniej do godz. 15.30.
 3. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.
 4. Nauczyciel ma obowiązek odnotowania każdego przypadku odebrania dziecka po godzinach pracy świetlicy szkolnej – sporządzenia notatki służbowej i przekazania jej dyrektorowi, który przeprowadza z rodzicami rozmowę wyjaśniającą.
 5. W przypadku powtarzania się sytuacji odbierania dziecka po zakończeniu pracy świetlicy szkolnej dyrektor szkoły informuje terenowy oddział opieki społecznej.
 6. W wyjątkowych sytuacjach losowych, w przypadku braku możliwości odbioru dziecka
  w godzinach pracy świetlicy rodzice zobowiązani są do telefonicznego poinformowania wychowawcy o zaistniałej sytuacji i uzgodnienia sposobu odbioru dziecka.
 7. W przypadku braku kontaktu z rodzicami nauczyciel kontaktuje się z osobami upoważnionymi przez rodzica do odbioru dziecka lub wskazanymi przez niego do kontaktów w Karcie zapisu do świetlicy.
 8. W razie wyczerpania powyższych możliwości odbioru dziecka przez rodziców
  oraz osób upoważnionych nauczyciel zawiadamia Policję, która przejmie opiekę nad dzieckiem i postanowi o dalszym działaniu.
 9. Z zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją do wiadomości dyrektora.

 

III USTALENIA OGÓLNE

 1. Jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich może odebrać dziecko bez zgody drugiego.
 2. Jeśli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom pozostającym w konflikcie ze sobą co do zakresu jej sprawowania, to sposób odbioru dziecka określa postanowienie sądu.
 3. Sprzeciw jednego rodzica wobec odbierania dziecka przez drugiego rodzica musi być poświadczony orzeczeniem sądowym.
 4. Gdy jedno z rodziców ma ograniczoną władzę rodzicielską, powinna być ona wykonywana zgodnie z orzeczeniem sądu.
 5. Rodzice mają obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, w formie pisemnej, o sądowych ograniczeniach i innych ustaleniach związanych
  z wykonywaniem władzy rodzicielskiej oraz wszelkich zmianach w sytuacji rodzinnej dziecka istotnych dla odbioru dziecka ze szkoły.
 6. Zasady dotyczące rodziców mają takie samo zastosowanie w przypadku opiekunów prawnych.
 7. Osoby odbierające dzieci ze szkoły mają obowiązek posiadać przy sobie dowód osobisty, by okazać go w celu potwierdzenia tożsamości w sytuacji budzącej wątpliwości nauczyciela wydającego dziecko.

 

IV ZASADY PRZEBYWANIA RODZICÓW NA TERENIE SZKOŁY

 1. Osoby uprawnione, odbierające uczniów ze szkoły, oczekują na przerwę w holu na parterze szkoły.
 2. Rodzice oraz inne osoby umówione na spotkanie, rozmowę, oczekują na nauczyciela lub pracownika szkoły w holu na parterze szkoły.
 3. Osoby postronne wchodzące na teren szkoły są wpisywane do rejestru gości prowadzonego przez woźną.

 

Bezpieczeństwo dzieci podczas ferii: 10 porad policjanta


Szanowni Państwo,

Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający 10 porad dotyczących bezpieczeństwa dzieci podczas zimowego wypoczynku. Adresatami przygotowanego materiału są rodzice. Film powstał w ramach organizowanej przez Centrum Rozwoju Lokalnego, objętej honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców", w której uczestniczy już 2500 szkół i przedszkoli z całej Polski (więcej o akcji: www.edu.crl.org.pl), a także pod hasztagiem #DzieciUcząRodziców na Facebooku.  


 

Z wyrazami szacunku,
Dawid Wiejata
koordynator ogólnopolskiej akcji edukacyjnej "Dzieci uczą rodziców"

 

 

 

 

Ankieta dotycząca zapotrzebowania na różnorodne formy terapii prowadzone w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach

Szanowni Państwo,

 pracownicy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej zwracają się do Państwa z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej zapotrzebowania na różnorodne formy terapii prowadzone w Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Czechowicach-Dziedzicach (w tym w Filii w Bielsku-Białej). Udzielone odpowiedzi pomogą udoskonalić pracę tejże placówki. Ankieta jest anonimowa. Jej wypełnienie zajmie Państwu 2-3 minuty.

 

Ankieta jest dostępna online pod adresem:

 

Serdecznie zapraszamy do jej wypełnienia!

  

 Pracownicy PPPP

 w Czechowicach - Dziedzicach

 

 

 

 

NIC, TYLKO WYPOCZYWAĆ!

Już ponad półtora miesiąca upłynęło od rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Sami na pewno zauważyliście, co w tym czasie zmieniło się w szkole, jakie nowe przedsięwzięcia zostały zrealizowane. Pani dyrektor Magdalena Sobieska-Leśniak na antenie Radia Bielsko opowiedziała nie tylko o tym, co zostało dla Was przygotowane, ale także zdradziła plany na przyszłość smile. Zachęcamy do wysłuchania wywiadu!

https://www.radiobielsko.pl/wiadomosci/nic-tylko-wypoczywac/43091

MEN i GIS Informacja na temat zagrożeń dotyczących e-papierosów

Szanowni Państwo,


Od 2011 roku aż sześciokrotnie wzrosła liczba polskich uczniów, którzy próbowali e-papierosa. Młodzież nie zdaje sobie sprawy, że e-papierosy, tak samo jak tradycyjne papierosy, uzależniają i wpływają negatywnie na zdrowie.


E-papierosy oraz tytoń podgrzewany postrzegane są jako mniej szkodliwe, dlatego młodym ludziom wydają się one szczególnie atrakcyjne. Pozwalają one ukryć młodzieży nawyk palenia. Tym samym eliminują istotny czynnik chroniący ją przed sięganiem po papierosy, jakim jest strach przed wykryciem nałogu przez rodziców. Dlatego też w łatwy sposób otwierają furtkę do palenia papierosów w przyszłości.

 

Z wyrazami szacunku

Anna Ostrowska

Rzecznik Prasowy MEN
 
 
 

Rusza całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli - 800 080 222

 
Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informuję, że dziś została uruchomiona całodobowa bezpłatna infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i nauczycieli. Każda młoda osoba, która zechce porozmawiać o swoich problemach, może zadzwonić pod bezpłatny numer 800 080 222 i uzyskać pomoc od doświadczonych psychologów, pedagogów i prawników.

 

Infolinię prowadzi Fundacja ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych, na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Organizacja ta została wybrana w konkursie MEN, realizowanym w ramach Narodowego Programu Zdrowia.

 

Z poważaniem
 
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEN
 
 

List Ministra Edukacji Narodowej w rocznicę powstania Szarych Szeregów

 

Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele,

Drodzy Uczniowie,

 

27 września to Dzień Polskiego Państwa Podziemnego. Data święta została wybrana nieprzypadkowo. 27 września 1939 r., w obliczu kapitulacji stolicy, powstała pierwsza konspiracyjna organizacja niepodległościowa – Służba Zwycięstwu Polski,  która dała początek Polskiemu Państwu Podziemnemu. Był to fenomen na skalę światową, który nigdy i nigdzie nie miał odpowiednika. Struktury Polskiego Państwa Podziemnego obejmowały nie tylko pion wojskowy, ale również oświatę, kulturę czy wymiar sprawiedliwości.

 

Również 80 lat temu, 27 września 1939 roku, swoją działalność zainicjowały Szare Szeregi. Była to najliczniejsza młodzieżowa organizacja konspiracyjna, odwołująca się do tradycji harcerskich II Rzeczpospolitej. Harcerze i harcerki zgrupowani w „Szarych Szeregach” w różnoraki sposób i w różnorodnej formie stawiali opór okupantowi. Z przedwojennych organizacji harcerskich pochodzili najdzielniejsi żołnierze Armii Krajowej. Ich heroizm i niezwykłą odwagę sportretował Aleksander Kamiński w Kamieniach na szaniec, przedstawiając bohaterskie czyny „Alka”, „Rudego” czy „Zośki”. Warto pamiętać, że wielu harcerzy w służbie Polsce złożyło najwyższą ofiarę, inni przez wiele lat po wojnie zmagali się z represjami komunistycznej władzy. 

 

Spadkobiercami i kontynuatorami zarówno etosu harcerskiego, jak również tradycji patriotycznych są organizacje oraz stowarzyszenia harcerskie działające obecnie w naszym kraju. W istotny sposób wspierają one rozwój i wychowanie młodego człowieka. Harcerstwo uczy wierności wartościom i ideałom, a także gotowości do służenia Ojczyźnie. Pomaga kształtować postawy obywatelskie
i prospołeczne. Bycie członkiem organizacji harcerskiej uczy solidarności, współpracy oraz odpowiedzialności za drugą osobę.

 

Przypominając o wartościach i ideałach, jakie wiążą się ze służbą harcerstwie, chciałabym zwrócić Państwa uwagę na działalność tych organizacji i stowarzyszeń. Jestem przekonany, że harcerstwo pomoże uczniom w lepszym przygotowaniu do dorosłości i realizowaniu własnych marzenia. Dlatego zachęcam Państwa do wspierania lokalnych organizacji harcerskich, a także – na ile będzie to możliwe – do włączania się w budowanie ich struktur. 

 

Głęboko wierzę, że w zastępach harcerskich jest wielu młodych ludzi, którzy w przyszłości będą służyć Polsce i budować pomyślność naszego kraju.

 

Czuwaj!

Z wyrazami szacunku i serdecznymi pozdrowieniami

 

Dariusz Piontkowski

Minister Edukacji Narodowej

 

 

 

 

Współpraca z firmą ZF

W maju 2019 roku podpisaliśmy umowę o współpracy z firmą ZF, dzięki której od września bieżącego roku nasza szkoła wzbogaciła się o wyposażenie nowo powstałej siłowni. Uczniowie, pod opieką nauczycieli, bardzo chętnie korzystają ze sprzętu, w ramach lekcji wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych.

Serdecznie dziękujemy firmie ZF i liczymy na dalszą współpracę. (G.M.)


Kalendarz roku szkolnego 2019/2020:

Zimowa przerwa świąteczna - 23 - 31 grudnia 2019 r. ;
Ferie zimowe - 13 - 26 stycznia 2020 r;
Wiosenna przerwa świąteczna - 9 kwietnia – 14 kwietnia 2020 r ;
Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych - 26 czerwca 2020 r.;

Dodatkowe dni wolne
2, 3 stycznia 2020 r.;
21, 22, 23 kwietnia 2020 r.,
12 czerwca 2020 r.


Terminy zebrań z rodzicami:
25 września 2019 r. godz. 17.30;
4 grudnia 2019 r., godz. 17.30;
25 marca 2020 r., godz. 17.30;
13 maja 2020 r., godz. 17.30.

Podziękowanie dla Wydawnictwa Czarna Owca

Dzieki uprzejmości pana Artura Biernata z Wydawnictwa Czarna Owca w bibliotece po raz kolejny pojawiły się książki przekazane w darze przez Wydawnictwo Czarna Owca.
Czytelnicy będa mieli okazje zapoznać się z nastepującymi tytułami: "Sieroce pociągi " Ch. Baker Klina, "W czasach gdy ubywało światła" R. Ruge, "Czy koty mają pępki? Odpowiedzi na 244 kłopotliwe pytania" P. Heineya i "Podmiejskim do Indian" P. Michalik", "Wody wielkie" A. Dahla.
Bardzo dziękujemy!